مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سعید رضا
نام خانوادگی:اسداللهی
پست الکترونیک:shaid22s@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.